Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Felügyelő Bizottság

Felügyelő Bizottság

Elnök: Papp Zoltán

Tagok: Annus Attila

           Fábián Zoltán

A felügyelő bizottság testületként jár el, feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony a közgyűlés általi megválasztást követően, az elfogadással jön létre.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a szövetség tagjai nem utasíthatják.

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a szövetség vezető tisztségviselője

A felügyelő bizottság üléseit annak elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.

A felügyelő bizottság  jogosult ülés tartása nélkül is határozatot hozni. Ezen eljárás során a közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatalára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az elnökség a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a szövetséggel szemben.

A felügyelő bizottság a szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a szövetség fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság jogosult a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ülésén ismertetni, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság tagjai az elnökségi ülésen tanácskozási joggal részt vehetnek.

A felügyelő bizottság köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a)a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

b)a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A közgyűlést a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az ügyészséget.

 

Nincs a keresési feltételnek eleget tevő termék.